Xuan-Yuan Sword

Xuan Yuan Sword 7 Key Art

Xuan-Yuan Sword VII

Game Page

Xuan-Yuan Sword VII is the seventh entry into the Taiwanese action RPG series Xuan-Yuan Sword from DOMO Studio, with Xuan-Yuan Sword VII being the first game in the series to rele